04/03/2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04/03/2021 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Mart ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 04/03/2021 Perşembe günü saat 14:30' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya KatılanlarMeclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Canip ÖZSOY, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Mehmet AKARSU

 

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

 

    3 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürlüğünün 20/01/2021 tarih 1279 sayılı yazısı ile Kazım Karabekir Vergi Dairesi tarafından satışı yapılacak gayrimenkuller için Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürlüğü bünyesinde satış komisyonu oluşturulacaktır. 6183 sayılı A.A.U.H. Kanununun 90. Maddesi “Satış komisyonu, il ve ilçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil edeceği zatın reisliği altında belediye meclisi tarafından kendi azası arasından seçilmiş bir zat ile alacaklı amme idaresinin salahiyetli bir memurundan ve gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızı veya tevkil edeceği zattan teşekkül eder” denilmektedir. Yukarıda bahsedilen kanun hükmü gereğince Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürlüğünün bünyesinde oluşturulacak satış komisyonunda Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir BULUT’ un komisyon üyesi olarak görevlendirilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

2- 5393 sayılı kanun gereğince Encümen üyesi seçimi oy tasnif komisyonu olarak Belediye Meclis Başkanımızın teklifi üzerine Zafer ALA, Canip ÖZSOY ve Mehmet KENAN belirlenmiştir. Belediye Meclis üyemiz Mustafa ÖREN 17/02/2021 tarihinde Meclis üyeliğinden istifa etmiş olup, istifa sonucu oluşan Encümen üyeliğine geriye kalan süreyi ikmal etmek üzere Belediye Meclis üyelerimizden Sefer KARA yapılan gizli oylama neticesinde 23 oy alarak Encümen üyeliğine seçilmiştir.

 

3- Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde münhal bulunan Yardımcı Hizmetler sınıfındaki 8 dereceli Hizmetli kadrosunun iptal edilerek Yardımcı Hizmetler sınıfındaki 7 dereceli Hizmetli kadrosunun ihdas edilmesi, ayrıca Memur dolu boş kadro durumlarının güncellenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

4- Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde münhal bulunan Genel İdare Hizmetler sınıfındaki 1 adet 9 dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek Genel İdare Hizmetler sınıfındaki 1 adet 8 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 5- Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde münhal bulunan Eğitmen kadrosunda istihdam edilmek üzere 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli personelin 5393 sayılı kanunun 49. Maddesine istinaden çalıştırılması ve ücretinin aşağıdaki tabloda gösterilen şekliyle belirlenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

UNVAN  /  ADI SOYADI

TOPLAM KADRO SAYISI

MEMUR DOLU SAYISI

2021 YILINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI

657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR

DOLU

BOŞ

Eğitmen

2

1

1

1

3.150,00

 

6- Belediye Meclis üyemiz Mücahit POLAT 26/02/2021 tarihinde Meclis üyeliğinden istifa etmiş olup, istifa sonucu oluşan İmar komisyon üyeliğine geriye kalan süreyi ikmal etmek üzere Belediye Meclis üyelerimizden Zafer ALA’ nın seçilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

7- Belediye Meclis üyemiz Mücahit POLAT 26/02/2021 tarihinde Meclis üyeliğinden istifa etmiş olup, istifa sonucu oluşan İmar komisyon üyeliğine geriye kalan süreyi ikmal etmek üzere Belediye Meclis üyelerimizden Zafer ALA’ nın seçilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- Erzurum Kayak Kulübü Derneği ile Belediyemiz arasında düzenlenecek olan 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere gönüllülük esasına dayalı “Haydi Çocuklar Kayağa” adlı projenin 5393 sayılı Belediye kanununun 75. Maddesine istinaden ortaklaşa yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

9- Erzurum İli Aziziye İlçesi Çiğdemli Mahallesi 0 ada 1890 nolu parsel üzerinde Akaryakıt ve Lpg İstasyon Alanı talebi için Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İlave İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

10- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Hizmet Alanı İlhan Varank Mesire alanının bulunduğu bölgede İmar Plan Revizyonunun yapılması hususunun görüşülmek üzere İmar komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

11- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi Gıldikler Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Toplu Konut İdaresine ait olan kentsel dönüşüm alanı için Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Revizyonunun görüşülmek üzere İmar komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

12- Erzurum İli Aziziye İlçesi Söğütlü Mahallesi 0 ada 514, 527, 528, 593, 595 ve 1138 nolu parsellerde yapılması planlanan Biyogaz Enerji Üretim Tesisi için Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İlave İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

13- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 1932 ada 19 nolu parsel arsa vasfındaki taşınmaz 1/1000 ölçek uygulama imar planlarında E:1.20 Yençok:9.50 m Konut Alanı olarak görülmektedir. Söz konusu parselde E:1.20 Yençok:9.50 m Sosyal Tesis Alanı olcak şekilde Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

14- Belediyemiz tarafından yapılacak olan TRA1/21 REKABET/0113 numaralı Aziziye Termalle Entegre Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi projesi için Belediye Başkan Yardımcımız Ömer Faruk TÖREMEN’ e Proje Koordinatörlüğü yetkisi verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

15- 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinin (e) bendinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapılabilir” denmektedir. Belediyemizin muhtelif işlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendinde “Borçlanmaya Karar vermek” hükmü gereğince yurtiçi bankalardan faizi hariç 5.000.000,00 ₺ (Beşmilyon Türklirası) kredi kullanılması ve İller Bankasından Teminat Mektubu alınması için Belediye Başkanı yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

16- Erzurum İli, Aziziye İlçesi Ilıca mahallesinde E-80 karayolunun güney kısmında kalan alan 03.09.2019 tarih ve 30887 sayılı resmi gazetede yayınlanan 1532 sayılı karar ile sınırları yeniden belirlenen Erzurum Ilıca Termal Turizm Merkezinin 1/5000 Ölçekli Nazım imar planları 15.09.2020 tarih ve 571 sayılı meclis kararıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından planları yeniden yapılarak tarafımıza gönderilmiştir. Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin 6.maddesinin 2.bendinde yer alan “Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır”  ibaresi ile söz konusu alan için yapılan 1/5000 nazım imar plan kararlarına uygun olmak ve bütünlük oluşturması için Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planlarının yapılması hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

17- Aziziye İlçesinde arıcılık faaliyetleri hakkında araştırmalar yapılması hususunun görüşülmek üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

18- Aziziye İlçesinde Jeotermal suyun çevreye ve ilçemize vermiş olduğu olumlu ve olumsuz katkısı hakkında araştırmalar yapılması hususunun görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                 Necmettin SEFEROĞLU                       Ayşe AYDIN

       Belediye Başkanı                                                Divan Kâtibi                                   Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.