01/04/2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 01/04/2021 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Nisan ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 01/04/2021 Perşembe günü saat 13:30' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya KatılanlarMeclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Zafer ALA, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN.

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Mehmet AKARSU, Fatih GÜNEYİN, Canip ÖZSOY, Serkan YILDIZ

 

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar;

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

    4 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

 1-5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde “Belediye meclisi seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu üyeleri arasından gizli oyla Meclis 1. ve 2. Başkan vekili ile en az iki Kâtip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere seçe. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar” denilmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Okunan müzekkerenin ardından Divan Kâtip Üyeliği Seçimine geçildi. Meclis Başkanı oylama geçmeden önce tasnif komisyonuna grupların aday göstermelerini istedi. Tasnif komisyonu üyeliğine Ak Parti grubu adına Haluk Ziya BEYOĞLU, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Yalçın PİRİNÇCİ teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Tasnif komisyon üyeliğine, Haluk Ziya BEYOĞLU ve Yalçın PİRİNÇCİ yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçildi. Oy pusulaları dağıtıldı. Gizli oylama yapıldı. Oylama sona erdi. Tasnif komisyon heyeti yerini aldı. Oy pusulaları açıldı. Yapılan tasnif neticesinde; 2 adet boş oy tespit edildi. Zafer ALA 21  oy, İsmail KARAGÖZ 20 oy alarak Asil Divan Kâtip Üyeliğine, Şükran SEVİNDİK 18 oy, Songül MODER  ise 19 oy alarak Yedek Divan Kâtip Üyeliğine, 5393 Sayılı kanunun 19. Maddesi gereği ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar denildiğinden ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde “Belediye meclisi seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu üyeleri arasından gizli oyla Meclis 1. ve 2. Başkan vekili ile en az iki Kâtip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere seçer İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar” denilmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Okunan müzekkerenin ardından Meclis Başkanı oylama geçmeden önce tasnif komisyonuna grupların aday göstermelerini istedi. Tasnif komisyonu üyeliğine Ak Parti grubu adına Haluk Ziya BEYOĞLU, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Yalçın PİRİNÇCİ teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Tasnif komisyon üyeliğine, Haluk Ziya BEYOĞLU ve Yalçın PİRİNÇCİ yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçildi. Oy pusulaları dağıtıldı. Gizli oylama yapıldı. Oylama sona erdi. Tasnif komisyon heyeti yerini aldı. Oy pusulaları açıldı. Yapılan tasnif neticesinde 2 adet boş oy tespit edildi. Ayşe AYDIN 20 oy, İsmail ARSLAN 17 oy tespit edilmiş olup, 5393 Sayılı kanunun 19. Maddesi gereği ilk iki yıldan sonra seçilen kişiler yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar denildiğinden, Meclis 1. Başkan Vekilliğine 19 oyla Ayşe AYDIN, Meclis 2. Başkan Vekilliğine 19 oyla İsmail ARSLAN, ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

3-5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (b) bendinde “Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur” hükmü gereğince; Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Tasnif komisyonu üyeliğine Haluk Ziya BEYOĞLU  ve Yalçın PİRİNÇCİ teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Tasnif komisyon üyeliğine, Haluk Ziya BEYOĞLU  ve Yalçın PİRİNÇCİ yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçildi. Oy pusulaları dağıtıldı. Gizli oylama yapıldı. Oylama sona erdi. Tasnif komisyon heyeti yerini aldı. Oy pusulaları açıldı. Yapılan tasnif neticesinde 22 oy kullanıldığı, 18 geçerli oy, 4 boş oy olduğu tespit edildi. Yapılan oylama neticesinde; Belediye Meclis Üyesi Sefer KARA 18 oy, Belediye Meclis üyesi Barış KÖSE 18  oy almış olup, Encümen üyeliğine Sefer KARA 18 oy, Barış KÖSE 18  oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere; oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

4-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur”denilmektedir. Meclis üyeleri arasından İmar Komisyon üye seçimlerinin yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.

           Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere İmar Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Buna göre İmar Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde İmar Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir.

           Ak Parti Grup sözcüsü Abdulkadir BULUT İmar Komisyonu Üyeliğine, Ömer Faruk YARBA, Zafer ALA, Atilla SEVİM, Mehmet AKARSU’ yu Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise Serkan YILDIZ’ ı teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

5-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur”denilmektedir. Meclis üyeleri arasından İmar Komisyon üye seçimlerinin yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.

           Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Plan ve Bütçe Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir.

           Ak Parti Grup sözcüsü Abdulkadir BULUT Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine, Ömer Faruk TÖREMEN, Mükremin ERTÜRK, Necmettin SEFEROĞLU, Abdulkadir BULUT’ u Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise İsmail KARAGÖZ’ ü teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

6- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler” denilmektedir.  Meclis üyeleri arasından Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.

           Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Ayrıca diğer İhtisas Komisyonlarının kurulması zorunlu olmayıp Belediye Meclisinin takdirinde olduğundan, Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir.

          Ak Parti Grup sözcüsü Abdulkadir BULUT, Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonu Üyeliğine, Ayşe AYDIN, Şükran SEVİNDİK, Haluk Ziya BEYOĞLU, Songül MODER’ i, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise Canip ÖZSOY’ u teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

7- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler” denilmektedir.  Meclis üyeleri arasından Çevre ve Sağlık Komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.

          Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Ayrıca diğer İhtisas Komisyonlarının kurulması zorunlu olmayıp Belediye Meclisinin takdirinde olduğundan, Çevre ve Sağlık Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Çevre ve Sağlık Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir.

            Ak Parti Grup sözcüsü Abdulkadir BULUT, Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine, Ali AYDIN, Hüseyin GÜLER, Mükremin ERTÜRK, Necmettin SEFEROĞLU’ yu, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise Yalçın PİRİNÇCİ’ yi teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

8- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler” denilmektedir.  Meclis üyeleri arasından Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.

          Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Ayrıca diğer İhtisas Komisyonlarının kurulması zorunlu olmayıp Belediye Meclisinin takdirinde olduğundan, Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir.

            Ak Parti Grup sözcüsü Abdulkadir BULUT, Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler Komisyonu üyeliğine, Mehmet KENAN, Abdussamet ACAR, Abdulkadir BULUT, Ali AYDIN’ ı, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise İsmail ARSLAN’ ı teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

9- Aziziye İlçesinde Jeotermal suyun çevreye ve ilçemize vermiş olduğu olumlu ve olumsuz katkısı hakkında hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Sefer KARA tarafından Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

10- Aziziye İlçesinde arıcılık faaliyetleri hakkında hazırlanan Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Atilla SEVİM tarafından Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

11- 04/03/2021 tarih ve 2021/41 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi, 1932 ada 19 parsel 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planlarında E:1.20 Yençok:9.50 m yapılaşma koşullarıyla Konut alanı olarak görülmektedir. Söz konusu parsel E:1.20 Yençok:9.50 m yapılaşma koşullarıyla  Sosyal Tesis Alanı olarak Şehir plancısı tarafından hazırlanan imar plan tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

12- 04/03/2021 tarih ve 2021/37 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Çiğdemli Mahallesi, 0 ada 1890 parsel üzerinde bulunan Akaryakıt ve Lpg İstasyon alanı için şehir plancısı tarafından hazırlanan İlave İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

13-04/03/2021 tarih ve 2021/44 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi E-80 karayolunun güney kısmında kalan alan 03.09.2019 tarih ve 30887 sayılı resmi gazetede yayınlanan 1532 sayılı karar ile sınırları yeniden belirlenen Erzurum Ilıca Termal Turizm Merkezinin 1/5000 Ölçekli Nazım imar planları 15.09.2020 tarih ve 571 sayılı meclis kararıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından planları yeniden yapılarak tarafımıza gönderilmiştir. Mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 6.maddesinin 2.bendinde yer alan ‘Mekansal planlar, plan kademesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır.’ ibaresi ile söz konusu alan için yapılan 1/5000 nazım imar plan kararlarına uygun olmak ve bütünlük oluşturması için Şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planlarının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

14- 01/02/2021 tarih ve 2021/26 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesi, 7807 ada 2 parsel 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planlarında E:1.60 Yençok:12.50 m yapılaşma koşullarıyla Ticaret+Konut alanı olarak görülmektedir. Söz konusu parsel E:1.00 Yençok:12.50 m yapılaşma koşulları ve yola bakan cephelerden 10 m, diğer cephelerden 7 m çekme mesafesi olacak şekilde Özel Eğitim Tesis Alanı olarak Şehir plancısı tarafından hazırlanan imar plan tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

15- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 6114 ada 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında E:1.00 Yençok:9.50 m Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve E:0.80 Yençok: 9.50 m yapılaşma koşullarıyla sanayi alanı olarak görülmektedir. Söz konusu parsel E:0.80 Yençok: 9.50 m yapılaşma koşulları ile Sanayi Alanı olarak Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

16-5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde “Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur” denilmektedir. Denetim Komisyonunca hazırlanan 2020 yılına ait Denetleme Komisyon raporu hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesini arz ederim şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.

     5393 sayılı kanunun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 08/01/2020 tarih ve 1 sayılı Meclis kararıyla oluşturulan Denetim Komisyonunca hazırlanan 2020 Yılı Denetim Komisyonu raporu okunarak Meclisin bilgisine sunuldu.

 

17- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesinde “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeler ile Belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelerde yer verilir.

 

      Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında “Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır” denilmektedir. 2020 yılı faaliyet raporunun Belediye meclisince görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Strateji Geliştirme Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.

 

                2020 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine başlandı. Meclis Başkanı Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN 2020 yılı Faaliyet Raporunu yansıda etraflıca sunum yapacağını ifade etti, sunumunu yapmak üzere Meclise hitaben 2020 yılı Faaliyet Raporunu yüce Meclisin takdirlerine arz ediyorum dedi ve 2020 yılı Faaliyet Raporu hakkında Meclise bilgi verdi.

           Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN yerini Meclis 1. Başkan Vekili Ayşe AYDIN’ a devrederek Meclis salonundan ayrıldı. 2020 Yılı Faaliyet Raporu Meclis 1. Başkan Vekili Ayşe AYDIN tarafından oylamaya sunulmuş olup, işaretle oylama neticesinde faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

18- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 1 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun iptal edilerek 1 adet 1 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Basın ve Yayın Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi, 1 adet 1 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Bilgi İşlem Müdürü kadrosunun iptal edilerek 1 adet 1 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ayrıca kurumumuz Memur Norm Kadro cetvellerinin dolu boş kadro durumlarının güncellenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

 

19- 25 Mart 2021 tarih ve 31434 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesine eklenmek üzere ilgili bedellerin tespit edilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

20- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendinde “Borçlanmaya Karar vermek” 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 68.maddesinin (e) bendinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılabilir” denmektedir.

              Belediyemiz Ocak Mahallesinde yapılacak olan GES projesi giderlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından 10.000.000,00 ₺ (Onmilyon Türk Lirası) kredi alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alınmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

21- Belediyemize bağlı Kırsal Mahallelerimizde hayvansal atıkların toplanılması ile ilgili yapılacak protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                                                      Ayşe AYDIN

       Belediye Başkanı                                                                     Meclis 1. Başkan Vekili          

 

 

 

 

            Zafer ALA                                                                     İsmail KARAGÖZ

          Divan Katibi                                                                         Divan Katibi                            


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.